Model: Aki Deguchi

Hair: Ryo Ishiyama

Make: Rie Yoshizawa

Illustrator: Nao(natsume)

Photo: Yohei Nobe